top of page

"יש במעשיות שמספרים העולם דברים נעלמים גבוהים מאוד.

והבע"שט היה יכול על ידי סיפורי מעשה לייחד ייחודים.

כשהיה רואה שנתקלקלו צינורות עליונים ולא היה אפשר לתקן אותם על ידי תפילה, היה מתקנם על ידי סיפור מעשה."

רבי נחמן מברסלב

 

סיפורים הם אבני הבניין של הנפש האנושית,

של עולם העשייה, של ההוויה הקדושה.

לסיפור יש כוח וקסם. 

סיפור המסופר היטב מתוך חיבור ודיוק פנימי,

מחולל שינוי עמוק במרחב, בחברה, ובתודעה.

בכוח המילה נברא העולם: "ויהי אור".

bottom of page